Η ασφάλιση του αυτοκινήτου είναι η πλέον διαδεδομένη ασφάλιση περιουσίας λόγω του υποχρεωτικού της χαρακτήρα. Αφορά την ασφάλιση των υλικών ζημιών και σωματικών βλαβών προς τρίτους (αστική ευθύνη), όπως και πολλές άλλες καλύψεις που μπορούν να ενσωματωθούν στα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

 

Τα τελευταία χρόνια οι ασφαλιστικές εταιρίες έχουν προχωρήσει στη δημιουργία πακέτων ασφάλισης (τα λεγόμενα βασικά πακέτα) για τα ασφαλισμένα αυτοκίνητα, κυρίως λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού που υπάρχει στην αγορά. Ένα μεγάλο πλήθος όμως καλύψεων (συμπληρωματικές) μπορούν να επιλεχθούν από τους ασφαλιζόμενους πελάτες, καλύψεις που φτάνουν εώς και στις ίδιες ζημιές του αυτοκινήτου (μικτή ασφάλιση).

 

Συνηθισμένες ερωτήσεις

Τι είναι η πράσινη κάρτα και πότε την χρειάζομαι; Προσφέρεται δωρεάν;

Η πράσινη κάρτα είναι το πιστοποιητικό επέκτασης της ασφάλισης του οχήματός μας στο εξωτερικό. Την χρειαζόμαστε όταν πρόκειται να ταξιδέψουμε εκτός συνόρων. Ενημερώνουμε για την έκδοσή της τον ασφαλιστή μας ή την ασφαλιστική μας εταιρία. Προσφέρεται δωρεάν για τους Έλληνες πολίτες από τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες.  Στους αλλοδαπούς η κάθε εταιρία έχει δική της πολιτική για τις πράσινες κάρτες.

Σε ποιά αξία πρέπει να ασφαλίζεται το αυτοκίνητό μου και σε ποιές περιπτώσεις είναι καλό να το ασφαλίζω από φωτιά – κλοπή – ίδιες ζημιές (μικτή);

Το αυτοκίνητο, εαν είναι ασφαλισμένο από φωτιά – κλοπή – φυσικά φαινόμενα ή ίδιες ζημιές, πρέπει πάντα να ασφαλίζεται στην τρέχουσα εμπορική του αξία. Καλό είναι να ελεγχετε την τρέχουσα εμπορική αξία του αυτοκινήτου σας τουλάχιστων 1-2 φορές τον χρόνο, ανατρέχοντας σε σχετικές σελίδες που αφορούν το αυτοκίνητο στο internet, σε περιοδικά αυτοκινήτου κ.λ.π.  Εαν διαπιστώσετε παρεκλίσεις από την τρέχουσα ασφαλισζόμενη αξία του οχήματός σας, ενημερώστε τον ασφαλιστή σας για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Υπάρχουν πάντως και ασφαλιστικές εταιρίες που ελέγχουν μόνες τους την αξία του αυτοκινήτου και προχωρούν στην ανάλογη μείωση της αξίας του.

Ένα αυτοκίνητο που αγοράζεται με δόσεις καλό είναι να ασφαλίζεται από κλοπή και φωτιά κατά πρώτο λόγο και ίσως και από καιρικά φαινόμενα και μικτή ασφάλιση κατά δεύτερο λόγο. Αυτό βέβαια γίνεται πάντα κατ’ επιλογή του πελάτη, εκτός εάν υπάρχει κάποιος ειδικός όρος στην σύμβαση που έχει κάνει ο αγοραστής – πελάτης με τον τραπεζικό ή χρηματοδοτικό οργανισμό που του παρέχει τη χρηματοδότηση, ο οποίος όρος τον αναγκάζει να έχει ασφαλιστήριο συμβόλαιο με συγκεκριμένες καλύψεις (συνήθως πυρός-κλοπής) για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι δόσεις.

Σε κάθε περίπτωση, για το χρονικό διάστημα που διαρκούν οι δόσεις, καλό είναι το αυτοκίνητο να ασφαλίζεται για όσες περισσότερες καλύψεις γίνεται έτσι ώστε να μειώνονται οι πιθανότητες κάποια στιγμή, λόγω ενός άτυχου ή αιφνίδιου συμβάντος, ο καθένας μας να βρεθεί στην οδυνηρή θέση να πληρώνει δόσεις χωρίς να έχει αυτοκίνητο.

Εαν αλλάξει κάποιο στοιχείο του αυτοκινήτου ή των προσώπων που το οδηγούν, πρέπει να ενημερώνω τον ασφαλιστή μου;

Καλό είναι να ενημερώνετε τον ασφαλιστή σας για οποιαδήποτε αλλαγή αφορά το όχημα σας ή τα πρόσωπα που το οδηγούν. Αυτός γνωρίζει εαν η αλλαγή αυτή επηρεάζει το ασφαλιστήριό σας και ποιές ενέργειες πρέπει να γίνουν από κεί και πέρα για την ενημέρωση της ασφαλιστικής σας εταιρίας.

Εάν έχω ρυμούλκα και προξενήσω ζημιά σε άλλον με αυτήν τι γίνεται; Εαν θέλω να την ασφαλίσω πληρώνω παραπάνω ασφάλιστρα;

Εάν το ρυμουλκούμενο δεν είναι ασφαλισμένο, η ζημιά δεν καλύπτεται. Εαν ασφαλιστεί, το ασφάλιστρο είναι +10% επί των ασφαλίστρων της αστικής ευθύνης για ρυμούλκα με 2 τροχούς και +20% επί των ασφαλίστρων της αστικής ευθύνης για ρυμούλκα με 4 τροχούς. Υπάρχουν πάντως και ασφαλιστικές που δεν εφαρμόζουν επασφάλιστρο.

Σε ποιά περίπτωση καλύπτεται το αυτοκίνητό μου ακόμα και αν του προξενήσω εγώ ζημιά;

Μόνο εάν στο ασφαλιστήριο μας υπάρχει η κάλυψη των ιδίων ζημιών (μικτή ασφάλιση), η οποία καλύπτει το αυτοκίνητό μας σε περιπτώσεις πρόσκρουσης, ανατροπής κλπ. ακόμα και αν δεν εμπλέκεται άλλο όχημα. Επίσης υπάρχει σε ορισμένες μόνο εταιρίες η κάλυψη ολικής καταστροφής του οχήματος η οποία καλύπτει μόνο την περίπτωση ολικής καταστροφής και όχι επι μέρους ζημιές του.

Το αυτοκίνητό μου οδηγείται και από άτομο μεγάλης (ή μικρής) ηλικίας. Ισχύει κάποια προσαύξηση στα ασφάλιστρα λόγω αυτού του γεγονότος;

Ισχύει προσαύξηση των ασφαλίστρων στις περιπτώσεις:

  1. Που οδηγεί το όχημά μας άτομο που η ηλικία του είναι άνω των 65-70-75 ή 80 ετών, ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική της κάθε εταιρίας. Σε όποιες ισχύει, το ύψος του επασφάλιστρου είναι +30% επί των ασφαλίστρων της αστικής ευθύνης.
  2. Που οδηγεί το όχημά μας άτομο κάτω των 23 ετών (σε μερικές εταιρίες και 25 ετών) ή έχει δίπλωμα για διάστημα μικρότερο του έτους (σε κάποιες εταιρίες 2 έτη και εώς 5 έτη σε άλλες). Το ύψος του επασφάλιστρου είναι και σε αυτήν την περίπτωση +30% επί των ασφαλίστρων της αστικής ευθύνης εώς ότου ο οδηγός περάσει τα χρονικά όρια.

Εαν δεν δηλωθούν τα άτομα αυτά ως οδηγοί του οχήματός μου, θα έχω κάποιες συνέπειες;

Ναι. Σε περίπτωση ατυχήματος που θα προξενηθεί με οδηγό κάποιον που εμπίπτει στους παραπάνω κανόνες, θα ζητηθεί από τον ασφαλιζόμενο ποινή η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των ετησίων ασφαλίστρων σύν τις προσαυξήσεις που θα έπρεπε να είχαν ήδη πληρωθεί λόγω του επασφάλιστρου.

Τι είναι ο φιλικός διακανονισμός; (Σύστημα Άμεσης Πληρωμής – Σ.Α.Π.)

Το σύστημα φιλικού διακανονισμού ισχύει υπό τις εξής προϋποθέσεις:

– Η αξία των υλικών ζημιών που έχουν προκληθεί και πρέπει να αποζημιωθούν να είναι εως 6.500 €. Για τις σωματικές βλάβες ισχύει όριο 30.000 € για κάθε ατύχημα συνολικά και με ανώτατο όριο ανά ζημιωθέν πρόσωπο τα 12.000 €

– Οι ασφαλίστικές εταιρίες που που έχουν ασφαλίσει τα οχήματα που εμπλέκονται στο ατύχημα, πρέπει να συμμετέχουν στο σύστημα φιλικού διακανονισμού.

– Όλοι οι οδηγοί που εμπλέκονται στο ατύχημα πρέπει να υπογράψουν δήλωση, υπαιτιότητας ή μη προς την ασφαλιστική τους εταιρία. Ο οδηγός που προκάλεσε το ατύχημα (υπαίτιος) πρέπει να συμφωνήσει ενυπόγραφα για την υπαιτιότητά του δηλώνοντάς το στην ασφαλιστική του εταιρία.

Δείτε το κείμενο της συμφωνίας και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος εδώ: https://www.eaee.gr/cms/sites/default/files/sap.pdf

Δείτε τις ασφαλιστικές εταιρίες που συμμετέχουν στο σύστημα φιλικού διακανονισμού εδώ:https://www.eaee.gr/cms/sites/default/files/par07.pdf

Εκπτώσεις υπάρχουν στα ασφαλιστήρια αυτοκινήτου;

Βεβαίως και υπάρχουν, ανάλογα βέβαια με την τιμολογιακή πολιτική της κάθε εταιρίας. Η ποιό συνηθισμένη είναι η έκπτωση 10% επί των ασφαλίστρων της αστικής ευθύνης στούς εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους, υπαλλήλους Δ.Ε.Κ.Ο, ΕΛ.ΤΑ, ΟΤΑ, Σωμάτων Ασφαλείας, Ενόπλων Δυνάμεων, κλπ. Ακολουθούν εκπτώσεις λόγω πολλών αυτοκινήτων ασφαλισμένων στην ίδια εταιρία (συνήθως 5% έκπτωση), λόγω ύπαρξης και ασφαλιστηρίου κατοικίας ή περιουσίας γενικώς στην ίδια εταιρία που ασφαλίζουμε το όχημά μας, λόγω νέου σε ηλικία αυτοκινήτου, λόγω ηλικίας οδηγού (35 εώς 55 ετών συνήθως) κλπ. Οι εκπτώσεις αυτές ποικίλουν ανάλογα σε πια ασφαλιστική εταιρία θα απευθυνθούμε. Εμείς στην asfaleianet, εκμεταλευόμαστε στο έπακρο τις εκπτώσεις των ασφαλιστικών εταιριών με αποτέλεσμα να προσφέρουμε τα οικονομικότερα ασφάλιστρα για εσας.

Θέλω να ακυρώσω το ασφαλιστήριό μου. Θα μου επιστραφούν χρήματα;

Βεβαίως. Θα σας επιστραφούν τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα για το υπόλοιπο της διάρκειας της ασφάλισης.

Μπορώ να αλλάξω ασφαλιστική εταιρία χωρίς να χάσω τα δικαιώματα bonus – malus που είχα στην προηγούμενη;

Ναι μπορείτε. Το bonus-malus σας ακολουθεί όποια ασφαλιστική εταιρία και να επιλέξετε.

Τι είναι η φροντίδα ατυχήματος; Πόσο με βοηθάει; Λειτουργεί κανονικά η υπηρεσία αυτή;

Η φροντίδα ατυχήματος είναι η καλύτερη λύση για τον κάθε οδηγό την ώρα του ατυχήματος, σε συνδυασμό με την κλήση της τροχαίας. Καλώντας την καταφθάνει στον τόπο του ατυχήματος ο κοντινότερος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της ασφαλιστικής εταιρίας. Αμέσως αρχίζει την καταγραφή των συνθηκών του ατυχήματος, βγάζει φωτογραφίες και εαν το αυτοκίνητό μας δεν μπορεί να μετακινηθεί λόγω του ατυχήματος, μας μεταφέρει στο κοντινότερο συνεργείο. Έτσι ο πελάτης τελειώνει στις περισσότερες των περιπτώσεων με το ατύχημα εκείνη την στιγμή επι τόπου, χωρίς να χρειαστεί να απασχοληθεί άλλο με αυτό το ατυχές συμβάν. Η δε ασφαλιστική εταιρία ενημερώνεται αμέσως (μέσα σε 3-4 εργάσιμες ημέρες) και με ακρίβεια από τον συνεργάτη, προχωρώντας έτσι ποιό γρήγορα στην καταβολή των εκάστοτε αποζημιώσεων.
Η υπηρεσία αυτή λειτουργεί κανονικά μέσω τηλεφωνικών κέντρων και προσφέρεται πλέον από όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες.